Auka konkurransekraft for landbruket!

Eit framtidig berekraftig og konkurransedyktig landbruk må tuftast på eit oppdatert rådgjevingsapparat, forskningsbasert kunnskap og gode kanalar for kunnskapformidling til bønder, forvalting og relevant næringsliv

Søknad om eit Arena-prosjekt for landbruket i Rogaland er nå sendt inn.

tommel opp

Det siste året har Rogaland Landbrukspark jobba med ein søknad for å få til eit Arenaprosjekt for Landbruket i Rogaland. Fylkesmannen i Rogaland viste tidleg interesse for dette initiativet, og innovasjon Norge har bidrege med finansiell støtte til for-prosjektet som starta våren 2013.

Det var 21 partnarar som stilte seg bak den endelege søknaden som vart sendt inn 30.april. Det er ikkje sikkert at søknaden vert innvilga i denne omgang, men prosessen fram til søknaden har uansett hatt ein nytteverdi. Produsentar, bedrifter og kunnskapsmiljø i landbruksnæringa i Rogaland har gjennom godt samarbeid og god dialog kome fram til felles utfordringar og felles mål som landbruksnæringa står overfor, og som det er eit ynskje om å ta tak i i fellesskap.

Les mer …

Ny medarbeidar på Særheim.

Sjur HalandJournalist Sjur Håland skal begynne som frilanser med base på Særheim.

Sjur var bonde på heimagarden på Varhaug i 20 år. For 12 år sidan søkte han seg inn på studiet handlingskompetanse på Høgskulen på Jæren. (Nå Høgskulen for landbruk og bygdenæringar, HLB) Som høgskulestudent oppdaga Sjur at han likte å skriva, og at folk var interessert i å lesa det han skreiv. Dette gjorde at han ville prøva seg som journalist. Dei siste 10 åra har han jobba som journalist i bondevennen.

Eg spurte kva tankar og assosiasjonar Sjur har om Rogaland Landbrukspark. Då svara han raskt at RLP er eit sentralt kompetansemiljø for landbruket i Rogaland, og ligg midt i smørauga. Mange viktige aktørar er lokalisert her.

Sjur sa: "Det er topp å få koma å sitja her på Særheim der dei eg skal skriva om og for er rett rundt meg.

Me i Rogaland Landbrukspark syns også at det er heilt topp å få Sjur til Særheim, og ynskjer han hjarteleg velkommen.

 

 

Les mer …

Nå er svarthalespoven komen.

svarthalespoven

Svarthalespoven er ein stor vadefugl på ca 40 centimeter. Av 600 000 – 800 000 fuglar i verda finn me mellom 40 og 100 av desse i Noreg. Fugelen hekkar i intensivt driven eng. Dei svarthalespovane me finn i Noreg held seg i området rundt Orrevatnet. Dagens vern har derfor gjort fuglen upopulær blant bøndene rundt Orrevatnet.

I fjor sommer drog HLB, i samarbeid med 29 bønder rundt Orrevatnet, i gang eit dialogprosjekt om svarthalespoven. Filosofien bak dette iniativet var at for å kunna få til eit vellukka vern om denne fuglen, må ein ta utgangspunkt i lokal kunnskap og bøndene sine røynsler. Vern som vert tredd ned over hovudet på bøndene, slik det har vorte gjort til nå, vil berre møte motstand og skapa konfliktar. Målet med prosjektet er å finna enkle og gode løysingar som tek vare på fuglen, og som lar seg kombinera med effektiv gardsdrift, og som nødvendigvis ikkje krev så mykje arbeid.

Les mer …

Seminar i Rogaland

veksthus greengrowing2

 

Bioforsk Vest Særheim inviterte forskere og rådgivere fra nord-vest Europa til et seminar i Rogaland den 10.-12.Mars 2014 i sammenheng med prosjektet GreenGrowing om muligheter og utfordringer for energioptimalisering i veksthusproduksjon. Seminaret var åpent for alle interesserte og det ble presentert ny kunnskap som kan implementeres i Norske veksthus. Deltakerne lot seg imponere av omvisningene hos tomatprodusenter på Jæren og på Finnøy.

 

Les mer …

Grøne tak og regnbed på Særheim

grøne tak

Bioforsk Vest og Exxon Mobil har i samarbeid med Stavanger kommune sett i gang eit prosjekt om bruk av grøne tak og regnbed for å halda tilbake, fordrøye og infiltrere nedbørsvatnet slik at avrenning vert spredt over lengre tid enn dersom regnet skulle gå direkte til avløp. Ved store mengder nedbør er ikkje kapasiteten på avløpa god nok, og overflatevatnet fløymer lett over. I Europa er det stadig oftare flaum pga dårlege avrenningsmoglegheiter for overflatevatnet. Grøne tak, grøne vegger og bruk av grøntarealer for større infiltrasjon og fordrøyning av nedbørsvatn, er tema som har hatt stort fokus i Europa, USA og etter kvart også i Noreg. Men utviklinga i Noreg har til nå i alt for stor grad vore knyta til kunnskap frå andre land der klimatiske forhold er ulike våre forhold. Noreg har stadig høgare nedbørsmengde. Nedbørsmengda i Noreg er minst dobbelt så høg som nedbørsmengda i både Sveige og Tyskland som er land kor forsking på området har skjedd på dette feltet. Det er derfor behov for tilpassingar av oppbygging av grøne tak og regnbed og berekningar av effektiviteten slik at planlegging og forventning til verknaden av tiltaka kan justerast. Dette prosjektet vil sjå spesielt på behovet for tilpassing av Grøne tak og regnbed til norske forhold.

Les mer …

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin 

Rogaland Landbrukspark

landb liten

Rogaland Landbrukspark er Norges største kompetansesenter for landbruk.

Vi skal gjennom samhandling om prosjekter, aktiviteter, nettverksbygging, formidling av kompetanse, profilering og felles kompetanseutvikling innen FoU, utdanning og rådgivning skape:

Økt konkurransekraft for landbruket

Månedens Arrangement

Januar 2021
M T O T F L S
week 53 1 2 3
week 1 4 5 6 7 8 9 10
week 2 11 12 13 14 15 16 17
week 3 18 19 20 21 22 23 24
week 4 25 26 27 28 29 30 31

Abonner på Nyhetsbrev