Nyheter

Forskning midt i matfatet

Særheim forskningsstasjon ligger midt i matfatet på Jæren i Rogaland. Her er gode forhold for engdyrking/produksjon av vinterfôr, klimaeffekter, klimatilpasning og gressfysiologi.

Tekst: Annette Anda

102 meter over havet, på det høyeste punktet i det åpne kystlandskapet på Jæren, ligger forskningsstasjonen på Særheim. Her jobber 14 ansatte fordelt på flere seksjoner. I tillegg er Bioforsk Særheim en del av Rogaland Landbrukspark som er Norges største kompetansesenter innen landbruket med ni organisasjoner og firma. 

Jæren blir ofte referert til som matfatet Jæren, og er en del av Rogaland fylke som er dominerende innen landbruk i Norge. Området har en lang vekstsesong med et mildt og fuktig klima, og jordsmonn som er karakteristisk som moldrik morene. Dette gjør området godt egnet for de fleste planter som dyrkes i Norge. Stasjonen er plassert midt i et av landets viktigste grovfordistrikter og flere av arbeidsområdene på Særheim er knyttet til dette. Bioforsk vest Særheim har god forankring i regionen og skal være ledende på regional kunnskapsutvikling og formidling innen veksthusproduksjon, grovfor og grønt miljø. 

Rådgiver og forsker Geir Paulsen poengterer at Rogaland også er et fylke med intensiv produksjon innen husdyr, og da spesielt melkeproduksjon.

- Fylket har 30% av innmarksbeitearealet i Norge, og er i så måte en storressurs på landsbasis, sier Paulsen.

Les mer …

Årsmøte i Rogaland Landbrukspark SA

arsmote2015

Rogaland Landbrukspark SA hadde nyleg årsmøte på Særheim i Klepp. Professor Dag Jørund Lønning, rektor ved HLB, fortset som styreleiar. Helga Hellesø, leiar i NLR-Rogaland, held fram som nestleiar.

Under årsmøtet presenterte styreleiar Dag Jørund Lønning, Rogaland Landbrukspark SA og miljøet her oppe på Særheim. Kvar medlemsbedrift hadde ein kort presentasjon rundt deira motivasjon for å vera med i RLP. Det vart opna for samtale rundt forventningar til Rogaland Landbrukspark SA i tida framover.

Les mer …

Besøk av komande produsentar.

Ha elever 1Ha elever 2Nyleg fekk me besøk av 10 muligt komande produsentar frå Hå. Desse kjekke ungdommane har på ungdommsskulen valt gardsdrift som sitt valfag. Dei har tidlegare vore på fleire gardsbesøk, men denne gongen vart besøket lagt til Særheim, for å vise kor dei i framtida kan finne kunnskapen og spisskompetansen som skal til for å halda følgje med i ei raskt utviklande næring.

Fleire av bedriftene her oppe var med å presenterte Rogaland Landbrukspark og eiga bedrift, både ute og inne på Særheim denne dagen.

Les mer …

Årets landbruksbloggar 2014.

arets landbruksbloggerRektor ved HLB, og styreleiar i Rogaland Landbrukspark Dag Jørund Lønning vart under landbrukskonferansen Mat og Landbruk 2015, kåra til Årets Landbruksbloggar 2014.

Dag Jørund Lønning er stemt fram av avisa Nationen sine lesarar, og dei mange tusen som les landbruksbloggen via Norsk Landbrukssamvirke.

13 av dei fremste landbruksvitarane i Noreg skriv fast på landbruksbloggen, i tillegg til mange kjende gjestebloggarar. Bloggen har mange tusen lesarar, og Lønning sine innlegg er delte av fleire tusen på facebook.

Nationen sine lesarar stemte først fram tre finalistar (Dag Jørund Lønning, Kari Redse Håskjold og Christian Anton Smedshaug). I finalerunden gjekk Lønning av med sigeren.

Les mer …

Me ynskjer å vera rause, nyskapande og stolte.

21.11.14.inspirasjonsdag221.11.14.inspirasjonsdag1

Rogaland Landbrukspark har ein visjon om å vera; RAUSE, NYSKAPANDE OG STOLTE. Men kva vil det seia å vera rause, nyskapande og stolte, ein vanleg arbeidsdag? For å få ei større bevisstgjering kring visjonen vår, arrangerte me fredag 21.11.14, ein inspirasjonsdag med visjonen som tema.

Me hadde med oss Coach og inspirator Trond Ullnes . Han snakka om kunsten å gjera kvarandre gode. Om å vera rause med kvarandre, og rause med å dele av kunnskap og erfaringar slik at kvar av bedriftene i Rogaland Landbrukspark får ei breiare kompetanse som igjen kjem kunden til gode. Han snakka om det å vera nyskapande. Om å tenkja nytt. Plukka frå kvarandre det me har nå, og setja det saman att på nye, og kanskje endå nyttigare måtar. Han snakka også om det å vera stolte. Ettermiddagen starta med ei utfordring; er den jobben de gjer viktig og betydningsfull. Me vart raskt einige om at den jobben me gjer er viktig, for mange. Alle treng mat, så kanskje jobbar me med noko av det aller viktigaste ein kan jobbe med. Jobben med å bidra til matproduksjon er ikkje berre viktig for oss her i Rogaland, den har betydning for heile verda. Me kan derfor trygt seia at alle her på Særheim er stolte av å få jobbe med å produsere kunnskap og formidle dette ut til dyktige bønder og produsentar, som igjen leverer norsk kvalitetsmat!                          

Les mer …

Professor gjev ut "manual" for fornying av lokaldemokratiet

bok2

Boka  Dialogbasert utvikling; ein manual for lokal mobilisering og demokratifornying, skriven av professor Dag Jørund Lønning. Dette er den første norske «handbok» i mobiliseringsarbeid og «gjer-det-sjølv-demokrati».

Enkeltmennesket sin rett til medverknad i utviklings- og planprosessar som vedkjem ein sjølv er nedfelt i plan- og bygningslov. Samtidig sit det offentlege utan konkrete verkemiddel for å realisera slik involvering. Utover dei tradisjonelle høyringsprosessane, og eit og anna informasjons-/folkemøte der mykje av konklusjonane synest dregne på førehand, skjer det lite på dette feltet i norske kommunar. Dette kjem t.d. fram i arbeidet med kommunereform.

Boka forklarar kvifor idealet om medverknad er så krevjande å realisera, men kjem også med handlingsretta og svært konkrete råd om korleis reelt involverande mobiliseringsprosessar kan etablerast.

Forfattaren tek til orde for eit meir deltakande demokrati; involverande lokale prosessar som gjev enkeltmenneske rom til å bli aktive samfunnsutviklarar.

Denne handboka i «gjer-det-sjølv-demokrati» er utgjeven som praktbok på Jæren Forlag. Den er utforma etter ein populærvitskapleg mal og er rikt fotografisk illustrert.

Dag Jørund Lønning er professor i nyskaping og bygdeutvikling og rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling på Jæren. Han har arbeidd i mange år med forsking og utviklingsoppdrag knytt til nyskaping og mobilisering, og har skrive ei lang rekke bøker og forskingsartiklar.

Les mer …

Bonde i medgang og motgang!

traktorkrasj

 

 

19.november blir det møte på Øksnevad vidaregåande skole med tema «Bonde i medgang og motgang» Dette er et samarbeid mellom NLR-Rogaland og LHMS. Du kan delta enten kl. 12.00 eller kl. 19.30.  Se docxvedlegg

 

 Foto: Rolf Svendsen.

 Kort omtale av møtet:

«Foredrag av Magne Vegge, som både er bonde og enhetsleder av psykiatrisk poliklinikk i Farsund.

Han vil setter søkelys på hvordan vi bruker ”Godt Bondevett” for å møte ulike utfordringer i landbrukshverdagen.

                                                                       Enkel servering og anledning til spørsmål og samtale.                          

Les mer …

Særheimdagen 2014

sdag4

Hallesby2sdag6

 

 

 

 

 Tirsdag 14 oktober arrangerte Rogaland Landbrukspark Særheimdagen 2014.

150 – 200 interesserte produsenter og andre knyttet til landbruksnæringen tok turen opp til Særheim for å høre på dyktige fagfolk fra kompetansemiljøet i Rogaland landbrukspark. Et bredt utvalg av innlegg knyttet til veksthus, grovfor, avl, landbrukspolitikk, driftledelse med mer var tema denne dagen. Foredragene var fordelt på tre ulike lokasjoner i landbruksparken, og besøkende stod fritt til å velge hvilke innlegg de ville ha med seg.

Formålet med denne dagen var å vise produsenter og andre interesserte hva vi her på Særheim kan tilby av landbruksrelatert kompetanse.

Strålende sol gjorde at det var god stemning og liv rundt matteltet og standene i lunsjen.

Besøkende var positive til arrangementet, noe som også kom frem i reportasjen til Tv Vest.

Sundtoft til Særheim.

Tine10

Sundtoft ser grøne tak 

 

 

 

 

Tysdag 14 oktober var klima- og miljøminister Tine Sundtoft, rådmann i Klepp kommune Ivar Undheim og ordførar Ane Mari Braut Nese, gjestar hjå Bioforsk Vest, Særheim. Tema for besøket var forsking rundt lokal overvatn disponering.

Les mer …

Særheimdagen 14 oktober.

Tysdag 14. oktober er dagen for årets Særheimdag. Dette er eit samarbeidsarrangement mellom alle aktørane i Rogaland Landbrukspark. Dagen vil innehalda parallelle innlegg frå kl.09.50 - 15.00 på Genoloftet, Veksthusloftet og i det nye møterommet hjå Klepp Rekneskapslag. Blant anna kjem Ole Christen Hallesby og snakkar om: "Veivalg og muligheter sett i lys av ny landbrukspolitikk". Der vert omvising i veksthusa på Særheim, og markvandring. Matteltet skal også vera på plass. 

Heile programmet, time for time, og meir info finn du her: http://rogaland.lr.no/media/ring/1219/Endeleg%20plakat%20Saerheimdagen.pdf

Sett av dagenBlunke

 

Nå kan berre regnet koma....

110914 grøne tak isakPå Særheim vert det jobba med eit porsjekt med tema: «Lokal overvatn håndtering». I prosjektet skal det utviklast konstruksjon og dimensjonering for ein blå-grøn infrastruktur som blant anna består av grøne tak, regnbed og opne flomkorridorar som ledar vatnet utanom bygningar og anna infrastruktur som kan skadast. Byar og tettstad er sårbare for ekstremvêr med mykje nedbør. Avløpsnettet er sjeldan dimensjonert for å ta unna så store avrenninger som me kan forventa i framtida. Det vil derfor ha mykje for seg å etablere grøne tak for å absorbere regnet, og la det renne ned i avløpssystemet over lengre tid.

 

Noko av arbeidet i prosjektet går ut på å koma fram til den beste vegetasjonen og vekstmedia tilpassa dei store nedbørsmengdene me har her på Vestlandet.

Nå er endeleg dei grøne taka ferdige, og tekne i bruk her på Særheim. Geir Tore Tengesdal og Isak Drozdik er strålande nøgde med prosjektet og arbeidet som er gjort så langt. 

forskertorgetLørdag 20 september stod Annette Anda, Arne Sæbø og Michel Verheul frå Bioforsk på forskertorget i Stavanger, og demonstrerte virkninga av dei grøne taka på små demonstrasjonstak. Det var stor interesse for dette blant besøkande av standen.

 

 

Les mer …

Underkategorier

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin 

Rogaland Landbrukspark

landb liten

Rogaland Landbrukspark er Norges største kompetansesenter for landbruk.

Vi skal gjennom samhandling om prosjekter, aktiviteter, nettverksbygging, formidling av kompetanse, profilering og felles kompetanseutvikling innen FoU, utdanning og rådgivning skape:

Økt konkurransekraft for landbruket

Månedens Arrangement

Juni 2019
M T O T F L S
week 22 1 2
week 23 3 4 5 6 7 8 9
week 24 10 11 12 13 14 15 16
week 25 17 18 19 20 21 22 23
week 26 24 25 26 27 28 29 30

Abonner på Nyhetsbrev